GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De toegang en het gebruik van de website impliceren dat u zonder voorbehoud met deze gebruiksvoorwaarden instemt.
U stemt er persoonlijk mee in en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u handelt als gevolmachtigde, tussenpersoon of werknemer. 
Als u niet instemt met de gebruiksvoorwaarden of als de toegang tot en het gebruik van de website u worden ontzegd krachtens wettelijke bepalingen die op u van toepassing zijn, dan verzoeken wij u de website te verlaten en de website en de informatie die ze bevat niet langer te gebruiken.

1. De website Hello crowd!

De website Hello crowd! en de informatie die ze bevat (de 'website'), met uitzondering van de op de website vermelde projecten, worden onder het merk Hello bank! door BNP Paribas Fortis NV, kredietinstelling naar Belgisch recht, gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3, btw BE 0403.199.702, RPR Brussel ('webeditor' of 'Hello bank!') uitgegeven en gepubliceerd.
De toezichthoudende autoriteiten van de webeditor in de hoedanigheid van kredietinstelling worden bij punt 14 vermeld.

2. Ulule, partner van Hello bank!

De crowdfundingprojecten worden op de website gepubliceerd door Ulule, partner van Hello bank! en een van de grootste Europese dienstverleners op het gebied van crowdfunding.
Ulule (www.ulule.com) is een vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht, gevestigd te 75002 Parijs, rue Saint Fiacre 8, geregistreerd in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het SIREN-nummer 794 710 830.

3. Crowdfunding door Hello crowd! en Ulule

Op de website kunt u in de omgeving van Hello bank! een aantal door Ulule gepubliceerde en op zijn eigen platform gehoste projecten raadplegen.
Na aanmaak van een account Hello connect! die ook werkt op het platform van Ulule, kunt u via de website en met tussenkomst van Ulule deelnemen aan de financiering van de op de website gepubliceerde projecten of aan Ulule een crowdfundingproject voorleggen voor publicatie op de website en op het platform van Ulule.
De projecten die Ulule op de website publiceert, betreffen louter een participatieve financiering in ruil voor een niet-financiële vergoeding die de projectdragers toekennen aan hun contributors.

4. Wie doet wat?

Hello bank! beheert de website en de toegangs-ID's die de contributors en projectdragers op de website aanmaken. Hello bank! kan de projectdrager(s) specifieke hulp bieden bij de voorbereiding van een project voordat het aan Ulule wordt voorgelegd maar is daartoe niet verplicht. Op die tussenkomst zijn specifieke voorwaarden van toepassing die op de website worden gepubliceerd en/of aan de projectdrager(s) worden meegedeeld.
Ulule en zijn onderaannemers zijn als enige verantwoordelijk voor: 
(i) de analyse en de aanvaarding van de projecten die door de projectdrager(s) via de website worden voorgelegd;
(ii) de hosting van de projecten op het platform van Ulule, waar de projectdrager(s) de pagina van hun door Ulule aanvaarde project(en) beheert (beheren);
(iii) de publicatie ervan op de website en op het platform van Ulule; 
(iv) de geldinzameling (en eventueel de terugbetaling) bij de contributors en het algemene verloop van de crowdfundingcampagne.
De geldbijdrage van de contributors, de geldinzameling (en eventueel de terugbetaling ervan), de analyse, de aanvaarding, de hosting en het verloop van de hele financieringscampagne van een projectdrager worden dus uitsluitend geregeld door de algemene voorwaarden van Ulule (http://nl.ulule.com/about/terms).
De contributors en projectdragers openen een rechtstreekse contractuele relatie met Ulule. Hello bank! is geen partij bij die relatie.

5. Wat Hello bank! niet doet

Hello bank! beheert de crowdfundingcampagne en de projecten niet, ze verleent geen waarborg voor de op de website gepubliceerde projecten en de projectdrager(s), noch voor de goede afloop van de financieringscampagne of de naleving door de projectdrager(s) van zijn (hun) verplichting(en) tegenover de contributors, ook niet wanneer dit project (die projecten) is opgenomen in een reclamebericht van Hello bank! op de website.
Hello bank! aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor de financieringscampagnes, de projecten en de projectdrager(s) en sluit ze uitdrukkelijk uit. De contributors nemen op eigen risico aan de campagnes deel.
Bij vragen, klachten of geschillen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een project handelen de contributors en/of projectdrager(s) overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Ulule.
Dat Ulule die projecten op de website publiceert, houdt geen specifieke erkenning of steun van Hello bank! van een project en/of projectdrager in.

6. Inhoud en materiaal op de website

De informatie en het materiaal op de website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod van financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten.
Ze zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
Behalve voor de informatie en het materiaal met betrekking tot de projecten (onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Ulule) zal de webeditor alles in het werk stellen om de informatie en het materiaal op de website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de bronnen na te gaan. De informatie en het materiaal op de website zijn dan ook vatbaar voor wijzigingen. De webeditor kan de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of tijdloosheid van de informatie en het materiaal op de website of waarnaar wordt verwezen echter niet garanderen. Hij kan ook niet garanderen dat de informatie of het materiaal geschikt is voor een bepaald doel of dat de bronnen ervan betrouwbaar en eerlijk zijn. 
De webeditor, de vennootschappen van de groep waarvan hij deel uitmaakt, hun bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond ook, al dan niet contractueel, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou lijden en die het gevolg is van de toegang tot, het bezoek aan en/of het gebruik van de website, behalve bij opzettelijke of zware fout van hun kant.
De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle voorgestelde producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen voor een product of dienst kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van Hello bank!, de vennootschappen van de groep waarvan Hello bank! deel uitmaakt of de vennootschappen waarvoor Hello bank! optreedt als tussenpersoon.

7. Andere algemene voorwaarden en links naar websites van derden

Bepaalde delen of pagina's van de website kunnen afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden bevatten die toevoegingen zijn bij deze gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden voor de delen of pagina's van de website waarop ze betrekking hebben.
Deze website kan ook links bevatten naar andere websites die door derden worden gepubliceerd. De links naar de website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de websites van die derden. De webeditor heeft de websites van derden niet nagekeken en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle informatie of materiaal op sites die op basis van links op deze website toegankelijk zijn. Een link aanmaken naar de website van een derde of de website van een derde toelaten om een link naar deze website aan te maken, betekent niet dat de webeditor de op deze derde website aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt. De webeditor geeft bovendien geen impliciete of expliciete beoordeling van de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op de websites van derden kan worden teruggevonden noch van de eerlijkheid en/of integriteit van die derden.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Behalve voor de informatie en het materiaal betreffende de projecten die Ulule op de website publiceert, worden de informatie en het materiaal op deze website beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan of waarop aanspraak kan worden gemaakt door de webeditor, de vennootschappen van de groep waarvan de webeditor deel uitmaakt of derden. De informatie en het materiaal mogen uitsluitend voor uw strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd en afgedrukt, op voorwaarde dat u de verwijzingen naar deze intellectuele eigendomsrechten niet schrapt.
U verbindt zich ertoe de informatie en het materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zonder de formele en voorafgaande schriftelijke toestemming van de webeditor. U verbindt zich er bovendien toe om de door derden opgelegde algemene voorwaarden na te leven voor het gebruik van de informatie en het materiaal die hen toebehoren en op de website worden gezet.

9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gebruik van cookies

Er wordt verwezen naar het privacy- en cookiesbeleid die op de website beschikbaar zijn.

10. Vertrouwelijkheid

Alle informatie en materiaal die via de website naar de webeditor worden verzonden, zullen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen worden verwerkt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt wie de bevoegde rechter is, kan de vordering worden ingesteld voor:

• de bevoegde rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;

• de bevoegde rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn (is) of waar zij werden (werd), worden (wordt) of moeten (moet) worden uitgevoerd;

• de bevoegde rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder met de verweerder gesproken heeft indien deze – of in voorkomend geval één van de verweerders – zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

12. Autonomie en wijzigingen

Alle bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden die als onuitvoerbaar worden beschouwd, worden vervangen door een uitvoerbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de onuitvoerbaar geachte bepaling, echter zonder impact op de overige bepalingen die ongewijzigd blijven. 
Deze overeenkomst maakt een wezenlijk deel uit van alle andere overeenkomsten die u met Hello bank!, een van de vennootschappen van de groep waarvan Hello bank! deel uitmaakt of met een vennootschap waarvoor Hello bank! optreedt als tussenpersoon, hebt afgesloten of zult afsluiten.
De webeditor heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

13. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze website, onder meer door schade te berokkenen aan de gebruikte software of de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of manipulatie van gegevens, geeft aanleiding tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Het (zelfs tijdelijke) niet aanvoeren of afdwingen door de webeditor van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden en/of die het gebruik van deze website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat de webeditor afstand doet van enig recht of enige vordering.

14. Toezichthoudende autoriteiten

De webeditor staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank. De controle inzake beleggers- en consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven en treedt op als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25.879 A voor AG Insurance nv, Cardiff Assurances Risques Divers nv en Europ Assistance (Belgium) nv.
Adres van de toezichthoudende autoriteiten:
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 10-16 
1000 Brussel – België
www.fsma.be 
Nationale Bank van België (NBB)
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel – België 
www.nbb.be
Europese Centrale Bank
60640 Frankfurt am Main
Duitsland
www.bankingsupervision.europa.eu