PRIVACYBELEID

Het gebruik van de website vereist de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uitgelegd in dit document.

1. Welke persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn inlichtingen over uzelf als natuurlijke persoon, bezoeker of gebruiker (of uw vertegenwoordiger) van de website.

Die gegevens identificeren u rechtstreeks of onrechtstreeks, ook door verwijzing naar andere informatie zoals een persoonlijk identificatienummer.

Via de website worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

• de gegevens voor de aanmaak van uw account Hello connect! (login, e-mailadres, en wachtwoord);

• uw naam, voornaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere meegedeelde gegevens bij de informatieverzameling die u vrij verstrekt als initiatiefnemer van een project of contributor (of vertegenwoordiger) van de Site

• Alle gegevens over uw acties in verband met een crowdfundingcampagne (als contributor of initiatiefnemer van een project enz.).

Deze persoonsgegevens (met uitzondering van de gegevens met betrekking tot de aanmaak van uw account Hello connect!) worden rechtstreeks doorgestuurd aan Ulule en door Ulule verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking conform zijn eigen privacybeleid.

• Gegevens over het gebruik van de website, die automatisch worden verzameld (zie cookiesbeleid van de website).

Als u bepaalde gegevens niet meedeelt, kunnen sommige functies van de website en/of van de diensten van Ulule niet beschikbaar zijn. Die gegevens worden als verplichte informatie aangeduid.

2. Ik stem in met de verwerking van mijn gegevens. Waarvoor?

De webeditor (aangeduid in de gebruiksvoorwaarden van de website) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker of gebruiker die via de website of via het gebruik van de diensten van Ulule worden verzameld.

Als bezoeker of gebruiker (of vertegenwoordiger van de gebruiker) stemt u ermee in dat de webeditor, zijn verbonden vennootschappen en de vennootschappen die deel uitmaken van zijn groep, uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

• het aanbieden van de functies van de website, inclusief uw identificatie en aanmelding (account Hello connect!);

• de naleving van alle toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, meer bepaald op het gebied van de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

• het beheer van de contractuele en precontractuele relaties;

• de preventie van misbruiken en fraude;

• de aanmaak van statistieken en testen, de opleiding van het personeel en de controle van de servicekwaliteit;

• de commerciële prospectie of direct marketing voor bank-, financiële of verzekeringsproducten of voor andere producten die door de bank, haar verbonden vennootschappen of de vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, gepromoot worden.

U stemt er mee in dat Ulule, de partner van Hello bank! aan Hello bank! alle gegevens over uw interactie met Ulule meedeelt. 

U gaat ermee akkoord dat die gegevens worden meegedeeld aan alle met Hello bank! verbonden vennootschappen, aan alle vennootschappen van de groep waarvan ze deel uitmaakt, aan onderaannemers, aan externe dienstverleners (outsourcing) en aan andere medewerkers of personen krachtens een Belgische of buitenlandse wettelijke verplichting of als een wettig belang dit rechtvaardigt.

U gaat ook akkoord met de mededeling van die gegevens onder de hierboven beschreven voorwaarden wanneer de ontvanger gevestigd is in een land dat geen lid is van de Europese Unie en al dan niet een adequaat beschermingsniveau biedt.

U stemt ermee in dat de in België of in het buitenland gevestigde onderaannemers en externe dienstverleners van de webeditor de persoonsgegevens die op u betrekking hebben meedelen aan alle Belgische of buitenlandse bevoegde instanties krachtens een wettelijke verplichting die van toepassing is in het land waar die onderaannemers of externe dienstverleners een vestiging hebben.

Wanneer Hello bank! u persoonsgegevens vraagt en u niet wenst te antwoorden, dan kan die weigering de opening van een contractuele relatie beletten.

Bij de webeditor, zijn verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan hij deel uitmaakt, wordt de toegang tot uw persoonsgegevens die via de website worden verzameld, beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

3. Uw rechten als betrokkene

Bij de webeditor, zijn verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan hij deel uitmaakt, wordt de toegang tot uw persoonsgegevens die via de website worden verzameld, beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

U hebt toegang tot uw persoonsgegevens en kunt ze zo nodig laten verbeteren. Om dat recht uit te oefenen stuurt u een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek naar de webeditor op het hieronder vermelde adres:

BNP Paribas Fortis NV , Warandeberg 3, 1000 Brussel, België

Zie ook alinea 11 (Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken) van de gebruiksvoorwaarden van de website.